ANGRESKJEMA

Skjema for opplysninger om angrerett for forbruker (ikke næringsdrivende)

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.


Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Bruk av angreretten er
kun gyldig når utfylt angrerettskjema blir sendt med post eller e-post til:

Mikroforlagene Liber AS

Stauperveien 54, 3145 Tjøme

Kontoradresse: Kammegaten 7, 3110
Tønsberg

E-post: mail@lc.liber.as

Du må benytte angrerettskjemaet du finner under.

For å overholde angrefristen må du utfylle angrerettskjemaet om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.


Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har
valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi motta melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.


Tilbakebetaling

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Refusjon kommer fra Inspiro Group AS. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Med mindre du har uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Q-0312B 01.2018


Angrerettskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjema bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:


Mikroforlagene Liber AS

Stauperveien 54, 3145 Tjøme

Kontoradresse: Kammegaten 7, 3110 Tønsberg

E-post: mail@lc.liber.as

liber.as

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å få fra min/vår avtale om kjøp av
(vennligst spesifiser på linjene nedenfor):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Avtalen ble inngått den (dato) ________________

Varen var Meg i hende (dato)_______________


Forbrukerens/forbrukernes navn:

___________________________________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dato: __________________


Forbrukerens/forbrukernes underskrift:

(bare dersom papirskjema benyttes)

__________________________________________________________________