Mikroforlagene LIBERs historie

Mikroforlagene LIBER as er en edtech. bedrift som jobber etter en B2B-modell, med en B2C modell i siste ledd.

2007 da det hele begynte

Det hele startet med bøker.

Mikroforlagene LIBER startet sin historie allerede i 2007.

Da etablerte Audhild Hjellup Lønne bedriften Havfrua AS.

Dette som en konsekvens av å ha gitt ut sin første bok i 2006.

"Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk" er en fagbok med pårørendefokus. Den neste boken kom i 2008 og vare en oppfølger som skrev om "Å leve med Ungdom med psykisk lidelse".

I 2010 kom en bestilling på ytterligere oppfølgere med tre bøker om barn som pårørende.

"Barn som lever med depresjon" med tittelen "Hvorfor gråter mamma".

Videre i serien kom "Barn som lever med rus" med tittelen "Hvorfor blir pappa så rar?".

Og den siste "Barn som lever med vold" kalt "Hvorfor blir mamma slått?". Alle tre bøkene var som et ledd i prosjektet Psykisk helse i skolen. Forfatteren, som er utdannet Cand. Sociol. med hovedfag i sosiologi, samt sidefag i psykologi og kriminologi, var opptatt av tema. Ikke minst fordi hun selv hadde levd et langt liv som pårørende, men også fordi manglet faglitteratur om pårørende i psykiatrien. Dette inspirerte til forfatterskapet. Hun søkte støtte hos NFFO og fikk det. Samtidig fikk hun god støtte fra jobben i Psykiatrien i Vestfold hvor hun fungerte som leder.

Sånt blir det bøker av.

Alle bøkene førte til betydelig omreising både til skoler, helseinstitusjoner og universitet med foredrag om pårørende i psykiatrien. Dette mens forfatteren fremdeles jobbet som leder i spesialisthelsetjenesten. Bedriften Havfrua. AS hadde som intensjon å ivareta forfatterens interesser og foredragsvirksomhet. Alle 6 bøkene var gitt ut på etablerte forlag.

I 2014 kom den neste boken som handlet om det norske barnevern. "Til barnets pris" var en kritisk bok om innføringen av New Public Management i helse og omsorg. Denne boken fikk lite oppmerksomhet, da den ble utgitt på et lite forlag. I tillegg var ikke barnevernet modent for å diskutere kritikken av seg selv. Boken hadde fått debattstipend fra NFFO, men det ble ingen debatt i kjølevannet av boken slik forfatteren hadde tenkt. Dette skyldes at de som satt med makten ikke ønsket det. Det førte til nye planer for forfatteren, som nå ville studere litteraturbransjens maktstruktur, etter over 20 år i psykiatrien. En ny og spennende del av LIBERs historie handler nå om å studere bokbransjens litterære kretsløp og endringsviljen knyttet til ny og moderne teknologi. Selvpublisering var på vei inn i bransjen.

Masterstudier i faglitterær skriving i 2016

I 2012 var gründeren på skrivekurs med Merete Morken Andersen. Det ble starten på et godt vennskap og en inspirerende skrivetur til Frankrige. Der hadde forfatteren et behov for å skrive sine erfaringer med systemer psykiatri og barnevern på en måte som kanskje ikke ville egne seg i en fagbok. Etter nesten 20 år med fokus på et pasient/system-perspektiv, ønsket forfatteren fokus på et forfatter/system-perspektiv.

Den viktigste motivasjonen ble å starte på et masterstudie hvor Merete Morken Andersen var en av lærerne. De andre var Norunn Askeland, Eva Mågerø og Siri Nergaard, med sistnevnte som veileder i masteroppgaven. Alle fire betydelige ressurser innen sine felt.

Masteroppgaven avsluttet et meget interessant studie i 2020 med

"Why go Indie? Selvpublisisten - en ubuden gjest i det litterære selskap?"

Under arbeidet med masteroppgaven selvpubliserte forfatteren fire barnebøker og samarbeidet tett med Gyldendal og ARK om en undersøkelse vedr. selvpublisering som ga grunnlag for en god analyse til masteroppgaven. En uke i Frankfurt under verdens bokmesse, med Norge som vertsland i 2019, ga også en innsikt i bransjen som gjorde nysgjerrigheten på bransjen stor.

Det å være selvpublisist ga betydelig dårligere status enn å være leder og utgi fagbøker. Det var en spennende og interessant læringserfaring. Det gjorde forfatteren og nå gründeren enda mer interessert i feltet.

Når masteroppgaven ble levert, under en pandemi som ga helt spesielle omstendigheter omkring oppgaveskrivingen, startet forfatteren på et 6 mnd. løp med Sirius Act og god læring i å bygge egen næring. Forfatterentreprenøren ble gründet i 2021 som konsekvens av dette, med god hjelp fra Christian Berg og Fredrik Sydnes i Sirius Act.

Det ble to nye barnebøker, denne gangen generell sakprosa om Galdhøpiggen.

"På toppen av Norge - 2469" og "På toppen av Norge - for lenge, lenge siden" handler begge om Nord-Europas høyeste fjell, Galdhøpiggen, og livet på, ved og omkring fjellet gjennom tusenvis av år. Erfaringene ved å både ha vært på forlag med 6 bøker, så uten forlag med 6 bøker var viktige erfaringer å ta med seg videre. Tanken om å endre bransjen begynte å forme seg.

Starten på LIBER Januar 2024

Høsten 2022 fikk forfatteren og gründeren skriveplass i et forfatterfellesskap i Kammegaten i Tønsberg. Høsten 2023 kom hun inn i et gründermiljø på Hi5. Det ble starten på en helt ny tanke om prosjektet. Forfatterentreprenøren begynte å tenke større. Eller egentlig veldig stort.

Et nytt litterært kretsløp var utviklet for mikroforleggeri. Kurs som passet til modellen var utarbeidet, markedsavklart emd støtte fra Innovasjon Norge. I tillegg ble det gitt støtte il noen avklaringer omrking Boklovens konsekvenser for forfattere som også ville være forleggere. Det ble forhandlet gjennom et helt år med forleggerforeningen, som etterhvert avsluttet samtalene, uten videre forklaring.

Med tanke på at vi på et tidspunkt i 2022 var 1604 registrerte forlag i Norge og kun snaue 100 av dem var medlemmer i forleggerforeningen, ble det stilt endel spørsmål.

Utfordringen med selvpublisering var at det var vanskelig å komme bort fra etablerte forlags hovmod. Det var åpenbart at selvpublisister var siste sort. En viktig jobb måtte være å høyne anseelsen ved å skrive gode bøker og vise til et godt salg. Noen dyktige forfattere gikk foran og bante vei. Forfatterentreprenøren gikk etter å la til rette for et nytt system som kunne fungere i dagens bransje. Med de bestemmelser, lover og regler som er etablert i bransjen. Forfatterentreprenøren ville bort fra utenforskapet. Etablerte seg som et rent mikroforlag og etablerte Mikroforlagene LIBER 10. januar 2024 sammen med medgründer Linn Tesli. LIBER fikk kontorplass i fellesskapet på Gründerhuiset hos Marie Kobro Hanche-Olsen, hvor vi allerede har fått utrolig mye god hjelp.

LIBER har siden utviklet seg i rakettfart. Allerede i april var et nytt styre på plass. 5 dyktige litterære personligheter med kunnskap og erfaring fra forskjellige deler av bransjen leder nå den videre utviklingen av LIBER. Vi er nå 7 eiere, og vi skal jobbe med å få flere. Blant annet vil de som etterhvert trer inn i LIBER Community få tilbud om å kjøpe seg inn. Intensjonen er at LIBER skal være for forfattereide forlag, drevet og eiet av fellesskapet.

Allerede i mai kan LIBER skilte med et solid Team i administrasjonen, 15 mikroforlag i fellesskapet, 7 bedrifter som leverer tjenester. Og fire innholdsleverandører på kurs. Dette er en god start og vi gleder oss til fortsettelsen.

Mikroforlagene LIBER as

En EdTech-bedrift som hovedsaklig driver etter B2B modellen, med B2C i siste ledd.

Hva er et Mikroforlag?

Et mikroforlag i LIBER er et forfattereid forleggeri hvor en eller flere forfattere skriver og gir ut egne og noen ganger andres bøker med den intensjon å ta ansvar for hele forleggeriprosessen for å eie sitt eget åndsverk når boken er ferdig og skal møte sin leser. Det betyr å jobbe etter modellen for moderne litterære kretsløp spesialdesignet for mikroforlag.

Hva er en EdTech.bedrift?

EdTech står for utdanningsteknologi. Det primære vil være å bruke teknologi i utdannelse for bedre læring, også kalt Læringsteknologi. Vi tilbyr grunnutdanning i mikroforleggeri på nettbasert undervisning. Vi har også en rekke kurs som vi arrangerer fysisk, fordi vi mener viktig læring også skjer i fellesskap med andre. Der har vi eksempelvis ManusCamp hvor vi arrangerer fagseminar i form av workshop om tema knyttet til moderne forleggeri. Selvredigering, tekstsparring med KI og kreative omslagsdesign.

Hva er B2B?

B2B står for Business to Business og er først og fremst en handel mellom bedrifter, i motsetning til B2C hvor man selger til enkeltkunder. Intensjonen med en B2B bedrift er

  • Større volum, større kvanta og derav større omsetning.

  • Det er flere mennesker og bedrifter involvert

  • Handelen foregår over lengre prosesser, gjerne salg over flere måneder, kanskje år. Altså med mer langsiktighet i partnerskapet.

  • Det er kjøpsloven som gjelder, heller enn forbrukerkjøpsloven.

Hva er et kjøp etter kjøpsloven?

Et kjøp er i juridisk forstand en avtale mellom to parter.
Kjøpsloven bestemmer rettighetene og pliktene til kjøper og selger, samt fastsetter blant annet hvem som har ansvaret eller tar risikoen for det som kjøpes. I LIBER styres dette av Partnerskapsavtalen. (B2B)

Hva er B2C?

B2C står for Business to Customer, hvor man selger til enkeltkunder.

Når vi snakker om B2C i siste ledd, handler det hovedsaklig om at LIBERs intensjon er å hjelpe mikroforlag også til å selge bøker til sluttkunde.

Hva er et kjøp etter forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 er
den sentrale loven ved handel av ting mellom forbrukere og næringsdrivende, og gjelder ved kjøp av ting som av kjøper hovedsakelig skal bruke utenfor næring til privat bruk. Når det gjelder gavesalg, faller salgsdelen innenfor forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven vil for LIBER gjelde ved salg av bøker og andre produkter. (B2C)